نیستــ چهـ میشـود؛

بهـ همهـ ی باورهایمـ سوگنـد


فراموشتــ نمیکنمـ یکـ کلامـ !

و ایـن یعنـی نهـایتـ ِ خوشبختـی ...
29880859475062318519.jpg
/ 1 نظر / 5 بازدید

[گل]