چقدر باید بــگـــذرد ...
تا من در مرور خــاطــراتـم ،
وقتی از کنار تــــــــو رد می شوم
تـنــم نلرزد ، بـغـضـــم نگیرد ...

/ 0 نظر / 4 بازدید