فاصله دورت نمی کند

فرقـے نمـے کند !!

بگویم و بدانـے ...!

یا ...

نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند ...!!!

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...!

جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.:

دلــــــــــــــم.....!!!



http://www.kocholo.org/img/images/mm0paf0ipqb9ove1ps8.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید