**نوشته ای برای......؟!نمی دانم شاید تو...**

این روزها...
نگاهت که میکنم
پشت حصار ابرهای غبار آلود می بینمت
از تو که حرف میزنم
طعم تلخ وگس تردید به جانم چنگ میزند
شک دارم به خودم
به دلم،به احساسم وبه..........
حتی بودن تو...!
بیقرارم بین بودن ونبودنت
دست وپا میزنم مابین خواستن ونخواستنت
کاش زودتر از اینها فهمیده بودم
کاش برای برگشتن دیر نشده بود
کاش این دل ساده لوح با من کنار می آمد.

/ 0 نظر / 10 بازدید