**my love**


جای پایت

بر روی جاده ها
را دوست دارم
رفتنت زیر باران
را دوست دارم
گریه های شبانه ام برای تو
را دوست دارم
من خیالت زیر باران
را دوست دارم
ایستادن کنار پنجره
انتظار کشیدنت
را دوست دارم
آمدنهای گاه به گاهت به خیالم
را دوست دارم
تو در رویایی ، رویاهایم
را دوست دارم
من گفتنت را دوست دارم
ماندنت را دوست دارم
رفتنت را دوست دارم
نبودنت را دوست دارم
/ 0 نظر / 5 بازدید