یـ ـه وقـ ـتهـایـ ـی دلـتـ ـــ مـیـ ـخـواد یـ ــه پــ ـرانـ ــتـز بــ از کـنـ ـی

کـ ـسـانـى کـ ــه دوسـتـ ــشـون داری رو بـ ــذاری تــ ـوش

بــ ـعـد پــ ـرانـتـ ــز رو بـبــ ـنـدی ،

ک ـه مـبـ ـادا دسـتـ ـ احـ ــدالـنـ ــاسـ ـی بـ ـهـشـون بـ ـرسـ ـه
و تـ ــو بـیــ ـکــس بـشـ ـی... !
/ 0 نظر / 5 بازدید