هــیچ نــبوב
آدمشـــ ــ کــردم
با تـ ـــعریفــ هـآے مـטּ شــخصیتــــ ـــ پیدا کــرב
غـ ـرورش را مدیــوטּ مـטּـ استــ ـــ
زیاב مغــ ـــرور شـــد
زیــآב از خـــوبــﮯهای نــداشته اش بــرآیش گـ ــفتم
باور کـــرב ومـــرا کــوچکــ ـــ בیــد
ورفتـــ ــ ــ

/ 0 نظر / 5 بازدید