وضـو را دوسـت نـدارم
دسـتـهایـم تـیـمـم بـا تـن تـورا مـیـخـواهـد
مـنـاجـاتـش بـا هـم

ثـوابـش بـاتـو
گـناهـانـش بـا مـن

 


/ 1 نظر / 5 بازدید
هم نفس

اگر اهل بارانی چترت را ببند سری به كلبه ی بارانی ام بزن كمی زیر باران دیدگانم خیس شو و اگر مجالی برای همنوایی بود كمی با من همنوا شو ...