از من فاصله بگیر
هربارکه به من نزدیک می شوی باور میکنم هنوز هم میتوان زندگی را دوست داشت
ازمن فاصله بگیر خسته ام از امیدهای کوتاه
از زندگی در خیال........
/ 1 نظر / 5 بازدید