دلـتـنـگـی هــا گـاه از جـنـسِ اشـک انـد و گـاه از جـنـسِ بـغـض ؛
گـاه سـکـوت مـی شـونـد و خـامـوش مـی مـانـنـد ؛
گـاه هـ ـ ـق هـ ـ ـق مـی شـونـد و مـی بـارنـد . . .
دلـتـنـگـیِ مـن بـرایِ تـو
امـّـا جـنـسِ غـریـبــی دارد . . .!

/ 1 نظر / 25 بازدید
اونییییی زهرا

ایول داری [نیشخند]