دلــ ..!

جــایــ بــ ـرایـ پیلــه کردن نیســت ..!

مــ ـن..

عــذا دار همــهـ پـ ـ ـروآنـهـ هایـ

جـ ـهآنـــم...!

/ 0 نظر / 5 بازدید