آدمها موجودات ضعیف و پیچیده ای هستند
درد که داشته باشند کم میارند
کم که بیارند گریه و سیـــگار
گریه و سیگار که جواب نده ، داد میزنند
یعد ، شروع میکنن به بد و بیراه گفتن
همه چیزو میشکنن ، میزنن ، خراب میکنن و داغون
و دست آخر آروم و ساکت میشن ، چیزی شبیه یه مجسمه ، بی حرکت
پس ؛
از اون کسیکه آروم و ساکت یه گوشه نشسته و فقط داره نگاه میکنه
خیلی بترس !
چون همه ی مرحله های درد رو طی کرده و چیزی برای باختن نداره
ازش بترس !
بتـــرس ... خیلی بترس ...


31368635072981674875.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید