می خواهم خانه ای بسازم
بدون دیوار
بدون سقف و تنها با پنجره ای رو به تو
آنقدر می ایستم تا باران بیاید
آنقدر ترا می نگرم تا خیس شوم !!

/ 1 نظر / 25 بازدید
دهکده

مجبورشدم به هر كسى رو بزنم در محضرهرغريبه زانو بزنم تحقيرشدم چون كه فراموشم شد يك سر به شما ضامن آهو بزنم.