مداد رنــــگی پاییـــــــز
آرام آرام
می نشــــیند روی صورت خــــیابان!!!
با دســــتانی بدون چتر
نفس عمـــــیق می کشم
و به اســــتقبال لبـــخند خــدا می روم
شایــــد باران ببـــارد،
روی برگ هــــای زرد دلـــم
و بشـــــوید
آنـــــچه را که بایـــــد !

/ 0 نظر / 4 بازدید