بیا با من دلم تنها ترین است


 

بیا با من دلم تنها ترین است

نگاهت در دلم شور آفرین است

 

مرا مستی دهد جام لبانت

شراب بوسه ات گیرا ترین است

 

ز یک دیدار پی بردی به حالم

عجب درمن نگاهت نکته بین است

 

سخن از عشق ومستی گوی با من

سخن هایت برایم دلنشین است

 

مرا در شعله ی عشقت بسوزان

که رسم دوستداریها همین است

 

نشان عشق را در چشم تو خواندم

دلم چون کویی آیینه بین است

 

به من لطف گل مهتاب دادی

تنت با عطر گلها همنشین است

 

دوست را هم تو باش آغاز وپایان

که عشق اولی وآخرینست

/ 1 نظر / 5 بازدید
بیتا

گاهی وقت ها دل تنگی هم چنان ادامه پيدا می کند تا آن دورها تا آخر آسمان ، جايی نزديکی های زمين . کافيست سيگاری آتش بزنی ليوان سفالی داغ را در دست بگيری و پاهايت را آن سوی پنجره تاب دهی فارغ از نگاه مردک همسايه . و آرام آرام پوست صورتت را رها کنی به دست سرمای ابدی . دل تنگيت انگار هزار ساله ست رويت را بيهوده برمگردان . نه دستانی از پشت سر ، روی چشمانت حلقه خواهد زد نه هُرم داغ نَفَسی روی پوست گردنت خواهد نشست و نه بوی آشنايی به وسوسه ، از پنجره جدايت خواهد کرد . بيهودگی تا آن سوی ديوار بلند همسايه موج می زند و اميد تنها هم عمر يک سيگار است .