گُفتـﮧ بودَم که اَگَر بوسـﮧ دَهـے تُوبـﮧ کُنَم بَعد اَز این بوسـﮧ دگر هیچ گناهـے نَکُنم بوسـﮧ دآدے چُو لَبَم اَز لَب تُو تآ بَرخآست تُوبـﮧ کَردَم که دگر تُوبـﮧ ے بیجآ نَکنُم
 


/ 0 نظر / 5 بازدید