تو اشتباه من نبودی..سرنوشت من بودی..دوست دارم بدانم دیگرچه چیزهایی درسرنوشت دارم…بعدازتو،نوبت کدام بدبختیم است…اشکالی ندارد،خدا داناست..شایدکسی صبرش بیشترازمن نبوده…
/ 1 نظر / 21 بازدید
اونییییی زهرا

خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود میآیدبه قدر آرزوی توگسترده میشود وبه قدر ایمان تو کار گشاست[بغل]