از سکوتــم بتــرس ...!
وقتــی که ساکت می شوم ...
لابـد همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش خدا ...
بیشتر که گوش دهــی ..
از همــه ی سکوتــم .. از همــه ی بودنــم ..
یک "آه" می شنـــوی ...
و باید بترســـی ..
*از "آه" مظلومـــی که فریادرســی جز خدا ندارد* ...

  

/ 0 نظر / 5 بازدید