تمام دلخوریهایم را می بلعیدم....

که مبادا دلگیر شوی

گله نمی کردم

از تـ ـرس این که نکند ترکم کنی

اما به جاش

تو

از هر کاه ٬کوهی بنا کردی برای ویرانی مـ ـن

اعتباری به ماندنت نبود

هوای رفتن در سر داشتی

می دانستم!

بهانه برایت کم نگذاشتم

تا راحت به مقصود برسی

حال هرروز من به این اندیشه ام

که این بار

شادی ِ آزادیـ ـت را با چه کسی قسمت خواهی کرد ؟؟؟!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید