نامم را پاک کردی... یادم را چه میکنی؟
یادم را پاک کنی... عشقم را چه میکنی؟
اصلا همه را پاک کن
هر آنچه از من داری
از من که چیزی کم نمیشود...
فقط بگو با وجدانت چه میکنی؟
نکند آن را هم پاک کرده ای؟
نــــــــــــه ! شدنی نیست...
نمیتوانی آنچه که نداشتی را پاک کنی.
/ 1 نظر / 23 بازدید
کلبه شعر

محدود اشخاصی قادرند عاشق شوند زیرا محدود اشخاصی قادرند همه چیز را از دست بدهند