تـلـخ اســــتـــــــــ !
باور ...
نبودن آنهــا کـه می توانســتــنــد باشــنـد ...
و تـلـخ تـر اســـتــــــــ
امروز باور ...
آنهــا کـه ادعای ماندن دارنــد
/ 1 نظر / 4 بازدید
پوريوسف

اره ميتونست باسه و رفت حقيقته خسته نباشين