هـَـمه فــِـ عل هایم ماضــ ی اند
ماضــ ی بعــید
ماضــ ی خیلــ ی خیلــ ی بعــید
دلـَـم برای یـِـک حال ســ اده هـَـم تنـگـــ شـُـده اسـتــ
/ 0 نظر / 5 بازدید