چقدر پیــــاده رو ها را کـــــــــــــــش می دهند . . .

این برگهای پــاییـــــــــــــزی !

می خواهم پیـــــــــــــاده شوم . . .

سوار اتوبوسی تنــــــــــــــــــــــد رو شوم . . .

تا پاییـــــز را رد کنم. . .

"فصل عاشـــــــــــــــقان" را . . .

ما را چه به این حرفا
/ 1 نظر / 5 بازدید