●●●●●●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬●●●●▬ஜ۩۞۩ஜ▬●●●●●●

من هر روز و هر لحظـ.ه نگرانت مےشوم ...

کـ.ه چـ.ه میکنی؟

کجایے ..؟

در چـ.ه حالے ...؟

پنجره ے اتاقم را باز مےکنم و فریاد مےزنم :

ـ تنهاییت براے من ...

ـ غصـ.ه هایت براے من ..

ـ همـ.ه ے بغضها و اشکهایت براے من ...

تو فقط بخند ..

آنقدر بلند تا من هم بشنوم ...

صداے خنده هایت را ...

صداے همیشـ.ه خوب بودنت را ...

●●●●●●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬●●●●▬ஜ۩۞۩ஜ▬●●●●●●

/ 0 نظر / 5 بازدید