اشک

بیاامشب به من محرم شوای اشک...بیاامشب توهم باغم شوای اشک...بیا بنگر دلم تنها شده باز بیا قلب مراهمدم شو ای اشک...من ان گلبوته خشک کویری بیابرروی من شبنم شوای اشک...رهاکن میل ماندن دردو چشمم توجاری بررخ زردم شوای اشک...بیا ارام من در بیقراری تسلی بخش من هردم شوای اشک...بیابغض سکوت سینه بشکن به چشم خشک من شبنم شوای اشک...دلم مجروح درد غربت تو به روی زخم دل مرهم شوای اشک...دلم ازدردهجران نالدامشب بیادرمان بر دردم شو ای اشک

اشک
/ 0 نظر / 5 بازدید