برای تو

دیگه خسته ام از خستگیام

برای تو می نویسم برای نگاه زیبایت ....

برای شیرینی عشقی که در دلم هرلحظه بیشتر شعله می کشد....

قلبم راازدورنگی های روزگارپاک نمودم تاعشق پاک تورادرقلبم جاودانه کنم....

شورزندگی و امید را بابودنت حس میکنم ....

حس زیبای تورا داشتن بی هیچ ترسی از دوری ....

بی هیچ ترسی ازانتظار تلخ عشق ....

برای تومی نویسم تویی که قلبم رابی هیچ بهانه ای ازآن خود نمودی ....

برای تو....
/ 0 نظر / 5 بازدید