به من تکیه کن !

  

من تمام هستی ام را

  

دامنی میکنم تا تو سرت را بر آن بنهی !

 

تمام روحم را

 

آغوش می سازم تا تو در آن از هراس بیاسایی !

 

تمام نیرویی را که در دوست داشتن دارم

 

دستی میکنم تا چهره و گیسویت را نوازش کند !

 

تمام بودن خود را

 

زانویی میکنم تا بر آن به خواب روی !

 

خود را ، تمام خود را

 

به تو می سپارم تا هرچه بخواهی از آن بیاشامی !

 

از آن برگیری ، هرچه بخواهی از آن بسازی ، هرگونه

 

بخواهی ، باشم..!

 

از این لحظه مرا داشته باش !

 

    " دکترشریعتی "

/ 0 نظر / 5 بازدید