گاهی....دلم تنگ میشود...
 
برای آنهمه احساس خوشبختی...
دلم تنگ میشود برای آغوش گرمت...
دلم تنگ میشود برای تالاپ تولوپ های قلبهایمان وقت دیدار...
برای قشنگی نگاهت...
برای بیکرانگی آغوشت....
برای دستان قوی ات...
کاش ...بودی....
/ 0 نظر / 5 بازدید