همیشه هــمــانے....

فــرقے نــבارב ..

چــه ڪسے چــہ مے گــویــב ،

" تــــــــــو " !!

همــانــے ڪـہ همــیـشـہ
" בوســتـش בارم "
همــانـے ڪـہ تــا غــصـّـہ ام مے گیــرב
ســر و ڪلّـــہ اش پــیــدا مے شوב
و تــا مــرا نـخنـבانـב
בســﭞ بـرבار نمے شوב!
هـمـانے ڪـہ همــیــشـہ
پـــُـر اسـﭞ از
شـور و شـاבے و زنـבگے ...
" تــــــــــو "
همیشه هــمــانے....
/ 2 نظر / 54 بازدید
اونیییی زهرا

[تایید] خیلی قشنگ بود

M_BARF

:))