دستم به تو که نمی رسد;فقط حریف واژ ه ها می شوم!
گاهی هوس می کنم...تمام کاغذهای سفید روی میز را ازنام تو پر کنم
تنگاتنگ هم بی هیچ فاصله ای!!!
ازبس که خالی ام ازتو;ازبس که توراکم دارم;اخرمگر کاغذ هم زندگی می شود...


/ 1 نظر / 5 بازدید

[گل] تمبر و پاکت و کاغذ و یه عالمه حرف نا گفته