و من تردید داشتم

که با نبودنت آرام می شوم

یا با بودنت خوشبخت؟

و حتی شک داشتم


که آرامش را می خواهم یا خوشبختی را!


و هنوز دست و پا میزنند


ذهن خسته ام…


قلب درمانده ام…


چشمان بهت زده ام…


حرف هایم این روزها سر و ته ندارد!!

/ 0 نظر / 5 بازدید