دلم را که مرور میکنمتمام آن از آن توستفقط نقطه ای از آن خودم هستروی آن نقطه هممیخ میکوبمو قاب عکس تو را می آویزم...

/ 0 نظر / 24 بازدید