مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد


بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . .


پـس چـرا ایـنـجـا


بـاران کـه مـی بـارد


عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .

/ 1 نظر / 5 بازدید