کاش میدونستی چقدر دلم بهانه ی تو رو میگیره هر روز

کــــــــــــاش میدونستی چقدر دلم هوای با تو بودن رو کرده

کــــاش میدونستی چقدر دلم از این روزهای سرد بی تو بودن گرفته

کــــــــاش میدونستی چقدر دلم برای ضرب آهنگ قدمهات

گرمی نفسهــــات مهربونی صــــدات تنـــــــگ شده

کاش میدونستی چقدر دلواپس توام

کاش میدونستی چقدر تنهام چقدر خسته ام

و چقدر به حضورت محتاجم

و همیـــــــــشه از خودم میپرســـــــــــــــم:

این همه که من به تو فکر میکنم

تو هم به من فــــــــــــکر میکنـــــــــــی؟؟؟

/ 0 نظر / 35 بازدید