ﺁﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﺩار ؛
ﮐـــﻪ ﺑـــﻮﯼ "ﺑـــــﯽ ﮐﺴـــﯽ" ﺑﺪﻫﺪ ،
ﻧــﻪ ﺑــــﻮﯼ
"هرکسی"
/ 4 نظر / 23 بازدید
jalal

خیلی پیچیده شد.هنگ کردم شدیدا

اونیییی زهرا

به به عجب آهنگی سال نوت مبارک عزیزم[قلب]

فائزه

هعييييييييي...

محمد

آخ گفتی .. ایول بخدا خوب گفتی [گل] ... ای عطر بهار زندگانی . ای ماه شکفته ی دل افروز . ای پیک دیار عشق و مستی . ای جام شراب خنده آموز . یک لحظه به پیچ در مشامم . یک شب بنشین بر آسمانم . یک بار بزن در نیازم . یک جرعه بریز بر زبانم . آجی ی سری بهم بزن چــــون آپ کـــردم .. مــــر30