ایـــن روزهــا حـالم خــوب اســت

نه نشــانی از دلتنگی

نـــه روزنه ای از ســیاهی

و نه وســـوسه ای از دلبســـتگی

نوشـــتنم را بهـــانه ای نیست،جز گفتن اینـــکه

مــن ... بعد از تو ... به هـــیچ اویــی

اجـــازه ی مــا شــدن نــمی دهم

/ 0 نظر / 23 بازدید