چه ذوقـــــــی دارد..
دویـــــدن میــــان گندم زار..
وقــــــتی...
برای دلـــــخوشی هم که شده..
خیـــــــال کنم..
تــــــــــــــو...
برای لمــــس خرمن مـــوهای من..
حاضــــــری هزار هکتــــــار..
خوشـــــه گندم را..
به دنبــــــال من بدوی!!

 

/ 2 نظر / 75 بازدید