چقَـــدر دلــَـــــم مــی خـواهـــَــــد

نامـه ـ بنویســم

کاغـذ و پاکت هــَــــم هَســــت

و یک عالمـــه حـــَـــرف!

کاش،

کسـی ،

جایـی،

منتظرم بــــود ...

/ 0 نظر / 23 بازدید