" نســـل مـــن "

نسلـــی اســـت ...

کـــه غـــرق در " معشوقـــه هـــای خیالـــی "

" پیـــر " میشـــود ........................!

/ 0 نظر / 5 بازدید