گرما یعنی ...
نفس های تو،
دست های تو،
آغوش تو ...!
من به خورشید ایمان ندارم!!!
و باز هم سه نقطه های بی پایانِ من...

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهر

عشق یعنی بگذری از هفت خان ، عشق یعنی آرش و تیر و کمان ...