شنیدم که می آیداز سمت باران

 

http://pix2pix.org/my_unzip/11966992027.jpg


چه میشد اگر روزگارم تو باشی

خزانم تو باشی ، بهارم تو باشی

خدا خواست اینقدر تنها نباشم

گل باغ بی برگ و بارم تو باشی

شنیدم که می آید از سمت باران

بهاری که امیدوارم تو باشی

فقط یک هوس دارم، اینکه همیشه

به هر جا که پا می گذارم تو باشی

صدا کن که در حجم این بی کسی ها

کنار تو باشم، کنارم تو باشی

تو باشی و بعد از تو دنیا نباشد

تو باشی و لیل و نهارم تو باشی

خدا خواست چشمم به راه تو باشد

که مهتاب شبهای تارم تو باشی

به پایان شعرم رسیدم ، الهی

که پایان این انتظارم تو باشی

/ 0 نظر / 5 بازدید