شــــــــــازده کــوچــولـــــو پــرسیــــــــــــــــــــــــد:
غمــــگیـــــــــن تــر از اینکــــــــــــــــــــه بیـــــــاییـی
وکســـــــی از دیــدنتـــــــــــ خــوشــــحـال نشـــــــــه چیــــــــــــه ؟
روبـاه گفــــــت:
بــــــــری وکســـــــــی متــــــــــوجـه رفـتـنـــــــت نشـــــه ..

/ 0 نظر / 95 بازدید