تمام فعل هاے ماضے ام را ببر..
چہ در گذر باشے
چہ نباشے
براے من استمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارے
خواهے بود..
من هر لحظه تو را صرف مے کنم
a6d3545145b06e477d14e271edf6e5e1-425
/ 4 نظر / 5 بازدید
♥جاودان سپیده عشق...♥

هیچ کس نمی تواند خوشحالیت را زایل کند وقتی بر شوق گفتن چهارپاره ای از جنس شعری سبزی قلمت می پوشاند زبان سرخ را خودنمایی هم برازنده است بر جان شیفته درنگ نکن قشنگن.....