از در و دیـــوار قلبـــم،

نمـــه دلتنگــــی میبــــــــــــاره...

بگو که دستات هنوزم،

واسه مـــــن یه چتـــــری داره ...

دستامو تنها گـــذاشتی،

تو نمیدونــــــی چیـــه دردم ...

از هــمون لحظه که رفتی،

دیگــه زندگی نکــــردم ...

خاطراتت مونده اینجــــــــــا،

اما آرومــــم نکـــــــــرده ...

بخدا دلتنگیـــــــامــــــو،

ذره ای هم کم نکـــــــــــرده ...

 حتی واسه ی یه لحظــــه،

جای پاهات گم نمیشـــه ...

هر چی که سرم شلوغ شد،

جای خالیت پر نمیشـه ...

من تو این تنهایی بی تــــــو،

دیگــه آروم نمیگیــــــرم ...

به این امیــــد که تو میــــای،

من از این خونه نمیــــرم ...

 خاطراتت مـــونده اینجـــــــا،

اما آرومـــم نکـــــــــــــرده...

 بخدا دلتنگیــــــــامــــو،

ذره ای هـم کم نکــــــــــــــرده ...

حتی واسه ی یه لحظـــــــه،

جای پاهات گم نمیشـــه ...

 هر چی که سرم شلوغ شـــد،

جای خالیت پر نمیشه

/ 2 نظر / 22 بازدید
محمد

او هـــــم آدم اســـــت اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت غـــــصـــــه نـــــخور اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد یک روز شکــــستن را درک مــــیکند آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده . . .